Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Postanowienia ogólne

§1

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie internetowym Quantor.pl (dalej: „Serwis”) jest Quantor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595363; Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej; NIP 897-181-72-68; REGON 363178610.
 2. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy rodo@quantor.pl, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://quantor.pl/serwis/kontakt.html. Po dniu 25 maja 2018 r. możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych na adres e-mail: ido@quantor.pl
 4. Niniejsza polityka prywatności stanowi rozszerzenie Regulaminu oraz Polityki cookies.

Cel i zakres przetwarzania danych

§2

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi żądanej przez użytkownika lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji usługi, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) - zgodnie z naszą Polityką cookies oraz zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Administratora. Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak:

  • adres IP
  • adres URL żądania
  • nazwa domeny
  • identyfikator urządzenia
  • typ przeglądarki
  • język przeglądarki
  • liczba kliknięć
  • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach
  • data i godzina korzystania z Serwisu
  • typ i wersja systemu operacyjnego
  • rozdzielczość ekranu
  • dane zbierane w dziennikach serwera
  • a także inne podobne informacje

 4. Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług Zaufanych Partnerów (reklamodawców), przy czym będzie się to odbywało w obrębie Serwisu.
 5. Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.
 6. Dane osobowe z §2 pkt. 3 przetwarzane są na rzecz filtrowania nienaturalnego ruchu generowanego przez roboty (tzw. „pająki”) uniemożliwiając ataki hakerskie.
 7. W przypadku używania wyspecjalizowanych funkcjonalności serwisu (np. System rezerwacyjny, Newsletter), za zgodą użytkownika gromadzone i przetwarzane są ponadto następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • dane rezerwacji zamawianych i negocjowanych z Klientami Serwisu
  • oznaczenia czasu: zamówień, negocjacji, skanowań kodów

 8. Dane z pkt. §2 pkt. 7 gromadzone są wyłącznie za dodatkową zgodą użytkownika. Numer telefonu użytkownika może być prezentowany Klientowi Serwisu tylko w czasie ważności zamówienia wykonanego poprzez System rezerwacyjny. Ma ono na celu ułatwić kontakt między użytkownikiem a Klientem Serwisu oraz zwiększyć wiarygodność komunikacji i transakcji. Klient może zrezygnować z prezentowania numeru telefonu Klientowi Serwisu czy to poprzez zastosowanie zamawiania anonimowego (dla niższych kwot), czy też poprzez odznaczenie opcji w polu "checkbox" w ekranie rejestracji numeru.
 9. Statystyki dot. numerów telefonów użytkowników są gromadzone, przetwarzane i prezentowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego. Dzieje się to tylko w przypadku wysłania zapytania i pokazywane są Klientowi Serwisu wyłącznie na czas podejmowania decyzji o przyjęciu zamówienia (do 120 sekund na zamówienie). Dane prezentują procentowy udział zrealizowanych zamówień spośród wszystkich zamówień dokonanych z danego numeru telefonu. Informacja ta ma charakter anonimowy i prezentuje jedynie udział procentowy - bez numeru telefonu.
 10. Adresów e-mail gromadzone są jedynie na potrzeby identyfikacji użytkownika wyrażającego opinie na temat Klientów Serwisu. Gromadzenie ma na celu eliminację przekłamań, podszywania się pod inne osoby zarówno przez ludzi jak i roboty ("pająki").
 11. Adresy e-mail mogą być gromadzone, za osobną zgodą, na potrzeby Newslettera i być wykorzystywane do przesyłania podsumowań wewnętrzych wiadomości i artkułów oraz w ramach wewnętrznej promocji usług i funkcji Serwisu. Nie są one przekazywane stronom trzecim.
 12. W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy wskazani w punkcie §5 Polityki Prywatności.

Podstawa do przetwarzania

§3

 1. Wszelkie zbierane dane przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą do przetwarzania danych osobowych może być:

  • zgoda na korzystanie z Serwisu
  • zgoda na przetwarzanie danych (e-mail, telefon)
  • obowiązek prawny

 2. Zgoda na przetwarzanie wyrażana będzie bądź przez kontynuację z korzystania Serwisu po obejrzeniu stosownego komunikatu, bądź przez zaznaczenie opcji w polu typu "checkbox".
 3. W przypadkach wyrażania dodatkowych zgód, będzie istniała możliwość przesyłania/przekazywania elektronicznie informacji handlowych na temat usług Serwisu.
 4. Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony do momentu otrzymania żądania ich usunięcia wynikającego z praw użytkownika.

Prawa dostępu do danych

§4

 1. W związku z przetwarzaniem użytkownikom przysługuje szereg uprawnień. Użytkownicy mogą z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

  • mailowo: rodo@quantor.pl
  • korespondencyjnie: Quantor sp. z o.o., pl. Solny 14/3, 50-067 Wrocław

  Zwracając się, prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu, co usprawni odpowiedź na pytania i żądania. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

 2. Przysługuje Ci:

  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem usługi lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w ustawieniach Twojego konta w Serwisie. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych stronom trzecim

§5

 1. Dane, w różnym zakresie zależnym od żądanej usługi, przekazywane są tylko określonej grupie Partnerów Zaufanych:

 2. Dane przekazywane są jednorazowo na potrzeby realizacji usług reklamowych (Google i Yieldlove) bądź na czas ważności dokonywania zamówień u Klientów. Przekazywanie to odbywa się w czasie rzeczywistym i nie jest udostępniane stronom trzecim na stałe.

Profilowanie

§6

 1. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania. Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi.
 2. Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to: geolokalizacja: kraj, miasto, województwo, podstrona, czy informacje techniczne nt. urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny.
 3. W przypadku numeru telefonu dane gromadzone są na potrzeby profilowania użytkownika pod kątem statystyk finalizacji konwersji oraz na podstawie analizy jej historii tworzenia profilu zaufania do użytkownika.

Obowiązki stron i odpowiedzalność

§7

 1. Korzystanie z Serwisu nie nakłada na użytkownika obowiązku podawania danych. Niemniej blokowanie dostępu do takich elementów jak cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu.
 2. W przypadku chęci korzystania z Systemu rezerwacyjnego użytkownik ma obowiązek podania numeru telefonu (a w rzadkich przypadkach również imienia) celem identyfikacji opisanej w §2.
 3. Administrator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej ("damnum emergens") i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści ("lucrum cessans").

Zabezpieczenia

§8

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych
 3. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.
 4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).
 5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Zmiany polityki prywatności

§9

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.